Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2018

8276 c37d 390
Reposted fromkatisz katisz viamisery misery
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamisery misery
9709 d747 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viamisery misery
4790 0106 390
Reposted frompunisher punisher viamisery misery

February 25 2018

5811 116e 390
Reposted fromMtsen Mtsen viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Oddawaj mnie z wczoraj, zdejmij to ze mnie
I jeśli to raj to mało przyjemnie
— Kobieta z wydm
Reposted fromnoicoztego noicoztego viacytaty cytaty
6028 57fa 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadouxsouvenirs douxsouvenirs

February 18 2018

9173 9880 390
Reposted fromantichris antichris viapiehus piehus
9476 4508 390
Reposted fromrichardth richardth viapiehus piehus
4948 4fcf 390
Reposted frompiehus piehus viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viapengin pengin
9248 31b8 390
Reposted frompiehus piehus vialaluna laluna
The perfect Valentine’s Day.
Reposted fromsz sz viasarazation sarazation
3546 1fe4 390
Reposted fromstroschek stroschek viamentality mentality

February 12 2018

6415 45b9 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viapengin pengin
5887 ba46 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viapengin pengin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl